misumi technical center

Total Visited : 65083
Visited Today : 0

Filter

Technical Data

Technical Data

ตารางข้อมูลอ้างอิง

แหล่งรวมข้อมูลอ้างอิงจาก MISUMI แคตตาล็อกหลังเล่ม ถูกรวบรวมไว้ที่นี้แล้วไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติวัสดุ, วิธีการเลือก อุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้างเครื่องจักร เช่น บอลสกรู, พูเล่ย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ครบจบที่นี่ ในรูปแบบ PDF ไฟล์

รายการ

ตารางภาษาไทย (PDF)

English (PDF)

- ตารางแปลงหน่วย AWG เป็น Sqmm

- หน่วยมาตรฐาน SI

- ตัวบ่งปริมาณ,สัญลักษณ์แสดงหน่วย,สัญลักษณ์ทางเคมี และ สัญลักษณ์ของธาตุต่างๆ

- การคำนวณปริมาณลูกบาศก์ และ น้ำหนัก/คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ

- การคำนวณหาพื้นที่,จุดศูนย์ถ่วง,โมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ

- การเลือกบอลสกรู 1

- การเลือกบอลสกรู 2

- การคำนวณอายุการใช้งานของระบบเชิงเส้น 1

- การคำนวณอายุการใช้งานของระบบเชิงเส้น 2

- การเลือกแอคทูเอเตอร์แบบแกนเดี่ยว 1

- การเลือกแอคทูเอเตอร์แบบแกนเดี่ยว 2

- ค่าความคาดเคลื่อนและค่าเผื่อของลูกปืนแนวรัศมี (Class 0)

- เกี่ยวกับรหัส IP ของสวิตซ์เซ็นเซอร์

- วิธีใช้คอยล์สปริง และข้อควรระวัง

- การคำนวณสปริง

- การออกแบบกลไกการขับเคลื่อนโซ่สายพาน 1

- การออกแบบกลไกการขับเคลื่อนโซ่สายพาน 2

- การออกแบบกลไกการขับเคลื่อนโซ่สายพาน 3

- การออกแบบกลไกการขับเคลื่อนโซ่สายพาน 4

- การเลือกสายพานขับ 1

- การเลือกสายพานขับ 2

- การเลือกสายพานขับ 3

- การเลือกสายพานขับ 4

- การเลือกสายพานขับ 5